PASKOLOS STUDENTAMS

Studentai gali gauti valstybės remiamas paskolas, kurios teikiamos iš kredito įstaigų lėšų. Teisę gauti valstybės remiamas paskolas turi aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, antrosios pakopos bei trečiosios pakopos studentai. Paskola gali būti mokama studentui kiekvieną semestrą (2 kartus per metus). Valstybės remiamos paskolos skiriamos šiems atvejams:

 • paskola studijų kainai sumokėti;
 • paskola gyvenimo išlaidoms;
 • paskola dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis.

Paskolų išdavimą, tarpininkaujant Universitetui, administruoja Valstybinis studijų fondas. Registracija paskoloms vykdoma adresu https://studentai.vsf.lt/studentai/

Daugiau informacijos galite rasti čia

PARAMA UŽSIENIO LIETUVIAMS

Parama skiriama užsienio lietuviams, vidurinį išsilavinimą įgijusiems pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, ir užsienio lietuviams, vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvos Respublikoje, ir kurie ne mažiau kaip trejus metus yra gyvenę užsienyje, o atvykę į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis 8-12 klasėje (gimnazijos I-IV klasėje).

Paramos skyrimo konkursą organizuoja ir paramos išmokėjimą administruoja Valstybinis studijų fondas. Parama skiriama konkurso būdu du kartus per metus - rudens ir pavasario semestruose. Studentai norintys gauti paramą privalo nustatytais terminais užsiregistruoti Fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką.

Išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams gali būti skiriama dviejų rūšių parama: stipendija ir/ar socialinė išmoka.

Daugiau informacijos galite rasti čia

STUDIJŲ STIPENDIJOS

Studijų stipendija yra skiriama visų pakopų studentams, kurie įstoja į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su aukščiausiais konkursiniais balais. Studijų stipendijos yra skiriamos visam studijų laikotarpiui. Pasibaigus vieniems studijų metams, studentai neprarasdami stipendijos gali pereiti studijuoti į kitą tos pačios srities studijų programą savo ar kitoje aukštojoje mokykloje.

Prašymai išmokėti studijų stipendiją yra teikiami elektroniniu būdu Valstybinio studijų fondo informacinėje sistemoje prisijungus per elektroninės bankininkystės arba elektroninio parašo sistemas. Prašymų pateikimo terminai:

 • pirmosios pakopos studijų pirmo kurso studentai, įstoję į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su teise į studijų stipendiją  ir pasirašę studijų sutartis, ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 20 dienos;
 • antrosios pakopos studijų pirmo kurso studentai, įstoję į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su teise į studijų stipendiją  ir pasirašę studijų sutartis - iki einamųjų metų rugsėjo 4 dienos.
 • trečiosios pakopos studijų studentai įstoję į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su teise į studijų stipendiją ir pasirašę studijų sutartis - iki einamųjų metų gruodžio 1 dienos. 

Daugiau informacijos galite rasti čia

DĖMESIO: studentai, įstoję nuo 2018 m. sausio 1 d. ir nutraukę studijas ar praradę studijų stipendiją į valstybės biudžetą privalės grąžinti stipedijas. Su nutarimu galite susipažinti čia

PARAMA STUDENTAMS, TURINTIEMS NEGALIĄ

Tikslines išmokas (152 Eur per mėnesį) turi teisę gauti Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų, turintys negalią, atitinkantys šiuos reikalavimus:

1. Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;

2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį (DĖMESIO: studentai, turintys negalią, turintys teisę gauti tikslines išmokas, gali pretenduoti ir į socialines stipendijas);

3. aukštojoje mokykloje pirmą kartą studijuoja (išskyrus atvejus kai studentas, turintis negalią, prieš tai nutraukęs studijas arba pašalintas iš aukštosios mokyklos, vėl pradeda studijuoti. Šios tikslinės išmokos neteikiamos už laikotarpį, už kurį buvo mokėtos išmokos iki studijų nutraukimo arba pašalinimo iš aukštosios mokyklos dienos): 

3.1. pagal pirmosios pakopos studijų programą;
3.2. pagal antrosios pakopos studijų programą;
3.3. pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą;
3.4. trečiojoje pakopoje;

4. neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir (arba) aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.

Studentai, siekiantys gauti tikslinę išmoką, prašymus teikia elektroniniu būdu Valstybinio studijų fondo internetinėje svetainėje http://vsf.lrv.lt, pasirinkdami „Elektronines paslaugas“, paspaudę „Tikslinė išmoka“.

Kasmet paraiškų pildymas pavasario semestre pagrindinio priėmimo metu vyksta nuo vasario 1 iki kovo 16 dienos, rudens semestre pagrindinio priėmimo metu – nuo rugsėjo 1 iki spalio 16 dienos. Papildomų priėmimų metu tikslinę išmoką pageidaujantys gauti studentai prašymus teikia kiekvieną mėnesį nuo to mėnesio 1 iki 16 dienos.

Daugiau informacijos galite rasti čia

SOCIALINĖS STIPENDIJOS

Aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios pakopų studentams Vyriausybės nustatyta tvarka iš valstybės biudžeto lėšų gali būti mokamos socialinės stipendijos.

Norintys gauti socialinę stipendiją asmenys turi atitikti bent vieną iš šių kriterijų:

 1. yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
 2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 3. yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Studentai, siekiantys gauti socialinę stipendiją, prašymus teikia elektroniniu būdu Valstybinio studijų fondo internetinėje svetainėje http://vsf.lrv.lt, pasirinkdami „Elektronines paslaugas“.

Socialinė stipendija – 3,25 BSI dydžiai, t.y., 123,50 € per mėnesį.

Primename, kad pagrindiniai paraiškų priėmimai vyksta du kartus per metus:

 • rudens semestrą (įskaitant žiemos atostogų laikotarpį): einamųjų metų rugsėjo 15 d. - spalio 10 d.
 • pavasario semestrą (įskaitant vasaros atostogų laikotarpį): einamųjų metų sausio 20 d. - vasario 20 d.

Likus lėšų, papildomi paraiškų priėmimai vyksta kiekvieną mėnesį.

Daugiau informacijos galite rasti čia

STUDIJŲ KAINOS KOMPENSAVIMAS

Už studijas sumokėta kaina gali būti kompensuojama valstybės nefinansuojamose pirmosios ir antrosios pakopos (į aukštąsias mokyklas įstojusiems po 2017 m. sausio 1 d.) geriausiai rezultatais atitinkamą studijų laikotarpį baigusiems asmenims.  

Teisę į už studijas sumokėtos kainos kompensaciją turi Lietuvos aukštojoje mokykloje valstybės nefinansuojamoje vietoje atitinkamą studijų laikotarpį baigę asmenys, kurie, aukštajai mokyklai sudarant asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą:

 • neturi akademinių skolų;

 • yra įvykdę visus studijų programai atitinkamais studijų metais keliamus reikalavimus;

 • pasiekę puikų arba tipinį pasiekimų lygmenį.

Valstybės kompensuojama yra per atitinkamą laikotarpį sumokėta studijų kaina ar studijų kainos dalis, bet ne didesnė kaip norminė studijų kaina.

Aukštoji mokykla savo nustatyta tvarka sudaro ir pateikia fondui sąrašą studentų ir studijas baigusių asmenų, kurie turi teisę į už studijas sumokėtos kainos kompensaciją.

Asmenų, kuriems skiriamos už studijas sumokėtos kainos kompensacijos, sąrašas nėra skelbiamas viešai. Asmenys, kuriems skirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija, informuojami el. paštu bei SMS žinute. Tad atkreipkite dėmesį, kad Jūsų kontaktiniai duomenys, kuriuos turi aukštoji mokykla, būtų aktualūs. Taip pat asmenys, gali pasitikrinti, prisijungę per Elektroninius valdžios vartus prie Fondo IS.

Daugiau informacijos galite rasti čia

STUDIJŲ KAINOS KOMPENSAVIMAS KARO TARNYBĄ ATLIKUSIEMS

Teisę į už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimą turi nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikęs ar bazinius karinius mokymus baigęs asmuo:

 • pirmą kartą aukštojoje mokykloje studijuoja pagal pirmosios arba antrosios pakopos programas ar yra baigęs studijas;
 • karo tarnybą atliko po 2011 m. rugsėjo 1 dienos;
 • visą studijų laikotarpį ar jo dalį (semestrą) studijavo valstybės nefinansuojamoje vietoje;
 • neturi akademinių skolų;
 • studijas pradėjo praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo karo tarnybos atlikimo;
 • karo tarnybą atliko praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo studijų baigimo datos.
 • karo tarnybą pradėjo iki 2015 m. balandžio 21 dienos.

Kainos dalies kompensacija gali būti skiriama tik už vienas studijas.

Kainos dalies kompensavimas skiriamas asmeniui pabaigus atitinkamą studijų laikotarpį:

 • pirmus dvejus studijų metus;

ir/ arba

 • trečiuosius studijų metus iki pirmosios pakopos pabaigos;
 • antrosios pakopos studijas.

Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus atlikusiems asmenims kompensuojama ne daugiau kaip 50 procentų per studijų laikotarpį, už kurį kompensuojama, faktiškai sumokėtos studijų kainos ar jos dalies, ne didesnės kaip norminė studijų kaina.

Studentai, atlikę nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigę bazinius karinius mokymus prieš pradėdami studijas ar studijų metu, siekiantys gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, turi kreiptis į aukštąją mokyklą ir jos nustatyta tvarka pranešti apie atliktą karo tarnybą bei aukštajai mokyklai pateikti tai liudijančius dokumentus. Aukštoji mokykla ne vėliau kaip iki vasario 10 d. duomenis apie Jus pateiks Fondui.

Daugiau informacijos galite rasti čia